testfoto5
VINCI Foundation NL

Oog voor de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken.

En hoe doen we dit dan?

Door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. De VINCI Foundation NL zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar stimuleert ook de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een sponsorschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties. In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen waarmee zij zich op een duurzame wijze kunnen inzetten voor deze organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken zal de VINCI Foundation NL met twee thema’s werken in de strijd tegen uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen

Een eigen plaats in de samenleving vinden, betekent eerst en vooral werk hebben. Daarom ondersteunt de VINCI Foundation NL initiatieven die verband houden met de volgende hoofddoelstellingen:

Integratie door middel van werk:
Het helpen van nieuw opgerichte of bestaande projecten die het mogelijk maken de personen die buitengesloten zijn van de arbeidsmarkt aan te passen aan de arbeidsmarkt en ze tevens de opleidingen en de professionele ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Projecten die de werkgelegenheid bevorderen door middel van economische activiteiten vallen onder deze categorie.
Training en kwalificatie:
Ondersteunen van projecten die een basisopleiding aanbieden en begeleiding bieden aan mensen zonder opleiding/kwalificaties om zo toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt.
Re-integratie projecten:
Het stimuleren van initiatieven die mensen helpen om hun mobiliteit te verbeteren, waardoor ze gemakkelijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Het bouwen aan een betere samenleving

Vaak legt men er de nadruk op dat onze samenleving gekenmerkt wordt door een toenemend individualisme. Toch ijveren talrijke organisaties al sinds jaren om meer sociale cohesie te realiseren in de maatschappij. De VINCI Foundation NL streeft wat dit betreft drie doelstellingen na:

Maatschappelijke betrokkenheid:
Acties ondersteunen die bij mensen de maatschappelijke betrokkenheid vergroten, het zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en het respecteren van de regels voor het samenleven.
Sociale integratie
Organisaties helpen die mensen met enige achterstand tot de maatschappij bijstaan om hen weer zelfvertrouwen te geven, een behoorlijk leven te laten leiden en dagelijkse taken uit te voeren. Doel is een geleidelijke herintegratie.
Toegang tot huisvesting
Verenigingen aanmoedigen die de toegang tot huisvesting bevorderen voor de zwaksten in onze samenleving, om hen weer een stabieler leven te laten leiden waarbij ze zich betrokken weten bij de maatschappij.